Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding hanteert deze algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding 2018

  1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lopende en nieuwe overeenkomsten tussen Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding (kvk nr. 28052345) en wederpartij (hierna ‘Cliënt’), en verder op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen van Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding met of voor Cliënt, inclusief alle daarmee verband houdende contractuele en buitencontractuele verbintenissen (hierna ‘de Overeenkomst’). Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van natuurlijke personen en rechtspersonen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en alle personen die enige aansprakelijkheid (kunnen) hebben in dat verband.

1.2. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek, alsmede 7a:1680 Burgerlijk Wetboek, aanvaard en uitgevoerd door Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding, waaronder tevens wordt begrepen iedere advocaat of jurist handelend namens Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding of onder de naam van Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding. Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding is bevoegd bij de uitvoering van de Overeenkomst andere hypnotiseurs in te schakelen.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website www.hypnotherapiepraktijkhillegom.nl. Deze voorwaarden worden op eerste verzoek kosteloos schriftelijk of digitaal toegezonden.

  1. Relatie Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding – Cliënt

2.1. Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding spant zich in de Overeenkomst met Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren zonder daarbij in te staan voor of gehouden te zijn tot enig specifiek resultaat. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Cliënt verstrekt aan Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding gevraagd en ongevraagd alle informatie die van belang is of kan zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding verstrekte informatie. Alle gevolgen van de eventuele onjuistheid en onvolledigheid daarvan, komen voor rekening en risico van Cliënt.

2.2. Cliënt wordt geacht de opdracht (Overeenkomst) mede aan door Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding in het belang van Cliënt ingeschakelde derden te hebben gegeven, onverlet de gedragsregels van de toepasselijke beroepsorganisaties. Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding is gemachtigd bij de inschakeling van zulke derden namens Cliënt een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

  1. Aansprakelijkheid Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding

3.1. Zodra Cliënt een mogelijke grond voor een aansprakelijkheid van Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding heeft vastgesteld of redelijkerwijs had behoren vast te stellen, is Cliënt gehouden om onverwijld en in ieder geval binnen één maand daarna met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding schriftelijk aan Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding mede te delen op straffe van verval van dat recht. Iedere aanspraak jegens Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding  vervalt een jaar nadat die mededeling door Cliënt is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter of college aanhangig is gemaakt. Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding is niet gehouden tot enige schadevergoeding of overige compensatie jegens Cliënt indien Cliënt op het moment van het ontstaan die aansprakelijkheid diens verplichtingen jegens Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding niet tijdig is nagekomen, zoals zonder beperking het voldoen van het verschuldigde honorarium. Het recht van Cliënt om de Overeenkomst met Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding te ontbinden is uitgesloten.

3.2. De aansprakelijkheid van Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding of van (voorheen) bij Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding werkzame personen jegens opdrachtgevers en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak op uitkering geeft, is Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding van iedere aansprakelijkheid uitgesloten. De aansprakelijkheidsuitsluiting van dit artikel geldt eveneens in geval Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid.

3.3. De aansprakelijkheid van Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding gaat nooit verder dan het bepaalde in deze algemene voorwaarden, ongeacht of er sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde zoals onrechtmatige daad. Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding komt geen beroep toe op uitsluiting van aansprakelijkheid indien de betreffende schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding of diens leidinggevend personeel. Cliënt erkent en aanvaardt dat het door Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding gehanteerde honorarium is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel. In het kader van dit artikel geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis. Anderen dan Cliënt kunnen aan de Overeenkomst en de (niet-) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding voor alle mogelijke aanspraken van derden in dit verband.

3.4. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding en Cliënt door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding en Cliënt zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail, op voorwaarde dat beide partijen al hetgeen zullen doen dat redelijkerwijze van hen verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s in dat verband, zoals het verspreiden van virussen.

  1. Honorarium

4.1. Het honorarium van Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding wordt berekend op basis van een vast tarief dan wel op basis van een anders vooraf met Client overeengekomen tarief. Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding heeft het recht haar tarieven tussentijds te wijzigen. De wijziging geldt ook indien dit niet vooraf is meegedeeld. Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding is steeds gerechtigd van Cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen en is tevens gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden van aan Cliënt verzonden declaraties. Genoemde bedragen zijn steeds exclusief BTW.

4.2. Betaling van de declaraties van Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding dient voorafgaand aan een consult dan wel contant op de dag van de afspraak te geschieden, doch indien anders door Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding met Client overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum, en in geval van enige tekortkoming van Cliënt onverwijld. Cliënt is niet gerechtigd tot het toepassen van verrekening of opschorting. Cliënt is gehouden tot het stellen van zekerheid en/of tot inbetalinggeving, indien opeisbare vorderingen van Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding op Cliënt en/of groepsmaatschappijen en meerderheidsdeelnemingen van Cliënt onvoldaan blijven. Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding is in dat kader onherroepelijk gemachtigd namens Cliënt aan zichzelf te verpanden al hetgeen Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding van Cliënt onder zich heeft of aan Cliënt verschuldigd is. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn, is de Cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en wordt hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek dan wel indien Cliënt een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (handelsovereenkomst), artikel 6:119a en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek, welke rente wordt berekend vanaf de vijftiende dag na dagtekening van de betreffende declaratie. Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding die verband houden met de invordering van diens vorderingen komen voor rekening van Cliënt. Deze kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het in hoofdsom verschuldigde bedrag, met in alle gevallen een minimum van EUR 200,- onverminderd het recht van Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding op volledige vergoeding indien de werkelijke kosten hoger zijn.

4.3. Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding heeft het recht hetgeen Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding van Cliënt te vorderen heeft of zal hebben, te verrekenen met hetgeen Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding aan Cliënt verschuldigd is of redelijkerwijs zal worden.

  1. Overig

5.1. Cliënt verleent Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding door het aangaan van een Overeenkomst, toestemming voor automatische verwerking van door Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding verzamelde en te verzamelen bedrijfs- en persoonsgegevens van Cliënt.

5.2. De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, berusten uitsluitend bij Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding respectievelijk komen alleen Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding toe. Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding. Het is Cliënt verder verboden producten van Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding, waaronder mede begrepen adviezen, rapporten, geluid-en beeldopnamen, werkwijzen, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

5.3. Indien één of meer bepalingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar blijken, worden die hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepalingen. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de bewoording van deze in de plaats getreden bepalingen.

5.4. Nederlands recht is op de Overeenkomst van toepassing met uitsluiting van alle andere toepasselijke rechtsstelsels. Over geschillen in verband met de Overeenkomst zal door geen van partijen enige mededeling aan derden worden gedaan anders dan aan gebruikelijke bij de oplossing van dat geschil betrokken partijen zoals juridisch adviseurs, rechtscolleges en deskundigen. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Haarlem, Nederland.

5.5. Eventuele algemene voorwaarden van Cliënt worden niet aanvaard door Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding en zijn niet afdwingbaar door Cliënt jegens Hypnotherapiepraktijk De Bevrijding.